Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Rozdział 3. Planowanie przestrzenne w województwie

Art. 38. [Plany zagospodarowania przestrzennego w województwie]

Organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa,

prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i

problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym

zakresie prac.

Art. 39. [Zakres planu]

1. Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania

przestrzennego województwa.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla obszaru w granicach

administracyjnych województwa.

3. 30 W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju

województwa oraz określa się w szczególności:

1) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz

infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych;

2) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

współczesnej;

3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

4) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne;

5) obszary wsparcia;

6) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

7) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

8) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin.

4. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia koncepcji

przestrzennego zagospodarowania kraju, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, oraz programy, o których

mowa w art. 48 ust. 1.

5. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje celu

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 pkt 3, które zostały ustalone w

dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub

sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością. Rozdział

6. Dla obszaru metropolitalnego uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego obszaru

metropolitalnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Art. 40. [Upoważnienie dla ministra]

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze

rozporządzenia, wymagany zakres projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w

części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów

planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz

sposobu dokumentowania prac planistycznych.

Art. 41. [Kolejne działania marszałka województwa]

1. Po podjęciu przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu

zagospodarowania przestrzennego województwa marszałek województwa kolejno:

1) ogłasza w prasie ogólnopolskiej oraz przez obwieszczenie w urzędach gmin, starostwach

powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim o podjęciu uchwały o

przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków

dotyczących planu, nie krótszy niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i

organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1;

4) sporządza projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko;

5) uzyskuje od wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie planu;

6) występuje o opinię o projekcie planu do właściwych instytucji i organów, a także do wojewody,

zarządów powiatów, wójtów, burmistrzów gmin i prezydentów miast położonych na terenie

województwa oraz rządowych i samorządowych organów administracji publicznej na terenach

przyległych do granic województwa oraz uzgadnia projekt z organami określonymi w przepisach

odrębnych;

7) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki

przestrzennej i mieszkaniowej w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego

zagospodarowania kraju i programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1;

8) przedstawia projekt planu sejmikowi województwa do uchwalenia.

2. Do opiniowania i uzgadniania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa stosuje

się odpowiednio przepisy art. 23-26, z wyjątkiem terminu dokonania uzgodnień i przedstawienia opinii,

który nie powinien być krótszy niż 40 dni od dnia udostępnienia projektu planu wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko.

Art. 42. [Uchwała sejmiku o uchwaleniu planu]

1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa uchwala sejmik województwa.

2. Uchwałę sejmiku województwa o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa

wraz z dokumentacją prac planistycznych marszałek województwa przekazuje wojewodzie w celu oceny

zgodności z przepisami prawnymi oraz ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa następuje w trybie, w jakim jest

uchwalany ten plan.

Art. 43. [Koszty sporządzenia planu]

1. Koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa obciążają budżet

województwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa obciążają budżet

państwa albo inwestora realizującego inwestycję celu publicznego o znaczeniu krajowym w części, w

jakiej sporządzenie tego planu jest bezpośrednią konsekwencją zamierzeń realizacji tej inwestycji.

Art. 44. [Wprowadzanie ustaleń do planu]

1. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do planu

miejscowego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu

ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego.

2. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, przeprowadza marszałek województwa z wójtem, burmistrzem

albo prezydentem miasta.

3. Koszty wprowadzenia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planu

miejscowego oraz zwrotu wydatków na odszkodowania, o których mowa w art. 36, a także kwoty

przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji zadań gminnych są ustalane w umowie

zawartej pomiędzy marszałkiem województwa a wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. Przepisy

art. 21 stosuje się odpowiednio.

4. Spory dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1-3, rozstrzygają sądy powszechne.

Art. 45. [Okresowa ocena planu]

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie. Zarząd województwa,

co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu

przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza

ocenę realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39 ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką

komisję urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki tego przeglądu oraz raport jest przedstawiany sejmikowi

województwa.

Newsletter

facebook

Aktualności

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ MOSTU PIESZO–ROWEROWEGO PRZEZ WISŁĘ (COMPETITION FOR AN ARCHITECTURAL CONCEPT OF A PEDESTRIAN AND CYCLIST BRIDGE OVER THE VISTULA RIVER)

[08/01/2017]

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego./The aim of the com... więcej

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie.

[08/01/2017]

W zakresie realizacyjnym konkursu, zamawiający spodziewa się uzyskania najlepszych rozwiązań pod względem urbanistycznym, architektonicznym i funkcjonalnym oraz optymalnych rozwiązań materiałowych,... więcej

Re: Jakie płytki do ła...

[19/01/2017]

Jesli poszukujecie plytek w hurtowych ilosciach, albo po prostu chcecie zamowic wieksza partie, to moze warto zapytac w http://www.heban.net/dystrybucja-hurtownia/kontakty-specjalistyczne Dzieki te... więcej

Re: Izolacja termiczna...

[19/01/2017]

Mi też fachowcy mówili że najważniejsze jest to żeby dom oddychał bo jak nie to na pewno będą grzyby. Oczywiście każdy krok - ocieplanie poddasza, podłogi czy stropu jest ważne i wszędzie warto zas... więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×