Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Konkursy architektoniczne

Budowa Szkoły Podstawowej

Data końca rejestracji: 09/06/2009
Termin składania prac: 15/09/2009
Miasto: Żary
Kraj: Polska

Żary: Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Witosa w Żarach
Numer ogłoszenia: 164272 - 2009; data zamieszczenia: 25.05.2009
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, Rynek 1-5/18, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. (068) 363 43 13, faks (068) 374 38 83.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zary.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Witosa w Żarach.

II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Witosa w Żarach . Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz funkcjonalnej w obrębie wyznaczonego terenu lokalizacji zabudowy w powiązaniu z otoczeniem. Koncepcja powinna uwzględniać założenia programowo-przestrzenne, zawierać rozwiązania architektoniczne zabudowy i zagospodarowania całego obszaru, zawierać rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne obiektu, uwzględniać potrzeby wszystkich potencjalnych użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo, przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych. 1. Obszar opracowania: działka nr 146 o powierzchni 2,6572 ha położona w Żarach przy ul.Witosa. 2. Dla określenia podstawowych rozwiązań architektoniczno - urbanistycznych, funkcjonalnych i związanych z nimi podstawowych decyzji technicznych, opracowanie powinno zawierać: 1) koncepcję architektoniczną projektowanego obiektu(ów). 2) koncepcję planu zagospodarowania terenu obejmującej m.in. usytuowanie obiektu(ów), zieleni, małej architektury, komunikacji, parkingu i dojazdów. 3) wstępną kalkulację kosztów prac projektowych w przypadku realizacji pracy konkursowej oraz wstępną kalkulację prac wykonawczych łącznie z wyposażeniem. 3. Przy opracowaniu koncepcji wymienionych w pkt 1. 1-3 należy uwzględnić zaopatrzenie i wyposażenie obiektu w niezbędne media, sieci i instalacje. 4. Opracowanie koncepcji stanowiącej przedmiot konkursu należy wykonać w oparciu o: 1) Program funkcjonalno-użytkowy obiektu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Dopuszcza się uzasadnione zmiany programowe przy zachowaniu charakterystycznych parametrów, o których mowa w pkt. 3 Części opisowej Programu funkcjonalno - użytkowego. 2) Mapę sytuacyjno - wysokościową, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu, 3) Wizję lokalną na terenie przyszłej inwestycji..

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.22.20.00-0.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnicy konkursu musza spełniać wymagania określone w art. 22 ust.1, pkt. 1-4 Pzp tj. : 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. Uczestnik konkursu - autor (zespół autorski) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzić działalność uprawniającą do wykonania zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych: Uczestnik konkursu - autor (zespół autorski) zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum 1 projekt o zakresie, konstrukcji i kubaturze odpowiadającej przedmiotowi zamówienia udzielanego w trybie z wolej ręki. 3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej oraz zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia: Do realizacji zamówienia Uczestnik - autor (zespół autorski) musi posiadać uprawnienia lub dysponować wykwalifikowanym personelem z uprawnieniami do projektowania o specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Ponadto musi dysponować osobami lub sam posiadać uprawnienia do projektowania o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 4) Posiadają niezbędny potencjał techniczny, 5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki tj. musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art.24. ust.1 i 2 ustawy Pzp). Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w pkt. 1 podlegają wykluczeniu. 2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w rozdziale X. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Uczestnik Konkursu spełnił. 3. W przypadku Uczestników konkursu, którzy wspólnie biorą udział w konkursie: 1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Organizatora, każdy z Uczestników konkursu oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) W odniesieniu do wymagania, dotyczącego sytuacji finansowej, o którym mowa w pkt 1. ppkt. 5) każdy z Uczestników konkursu oddzielnie musi wykazać, że spełnia ten warunek 3) W odniesieniu do wymagań dotyczących warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału kadrowego, potencjału technicznego o których mowa w pkt 1. ppkt. od 2) do 4) muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki, 4) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Uczestników konkursu występujących wspólnie, 5) Uczestników konkursu występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie lub do reprezentowania ich w konkursie oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 6) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. A. walory architektoniczno - urbanistyczne - 50
 • 2. B. walory rozwiązań funkcjonalnych - 30
 • 3. C. ekonomika rozwiązań - 20


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 15.09.2009, godzina 15:00.
 • Miejsce: Regulamin konkursu można pobrać bezpośrednio ze strony www.bip.zary.pl lub w siedzibie Organizatora - Urząd Miejskiw Żarach pok. 27.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 09.06.2009, godzina 13:00.
 • Miejsce: Urząd Miejski w Żarach Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Remontów , pok. Nr 27.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: Składanie prac konkursowych do dnia 15.09.2009 r. do godz. 15:00.
 • Miejsce: Urząd Miejski w Żarach Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Remontów , pok. Nr 27.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: 1. Regulamin konkursu przewiduje trzy nagrody pieniężne w następujących wysokościach: I Nagroda - 20 000PLN (brutto), II Nagroda - 15 000PLN (brutto), III Nagroda - 10 000PLN (brutto). Nie nagrodzonym uczestnikom konkursu przysługuje zwrot kosztów w wysokości 2.000 zł. 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub innego ich podziału w przypadku niezadowalających wyników konkursu. 3. Autorowi (zespołowi autorskiemu) wybranej przez Sąd konkursowy pracy konkursowej może zostać udzielone zamówienie w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67, ust.1 pkt.2) ustawy Pzp po przeprowadzonych negocjacjach, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 4. W przypadku stwierdzenia, przez Sąd Konkursowy, niezadowalającego poziomu prac konkursowych, Zamawiający nie udzieli zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 5. Nagrody pieniężne będą wypłacone zwycięzcom konkursu w terminie nie krótszym niż 15 dni licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu..

Źródło: www.warszawa.sarp.org.pl

Dodano: 28/05/2009

Newsletter

facebook

Aktualności

FLEXIBLE HOUSING. SOCIETY reTHINKING

[12/07/2016]

This competition aims to investigate the flexibility in housing from the point of view of the changes (so frequent) of society, both globally and at particular level. więcej

ICELAND TREKKING CABINS COMPETITION

[12/07/2016]

For this competition, participants are tasked with creating iconic designs for a cabin in which trekkers and their guides can rest and refuel, and which could be replicated at various locations alo... więcej

Re: Nowoczesna komoda...

[22/07/2016]

Ciekawym rozwiązaniem zmieniającym nasze wnętrza są naklejki, które można stosować zarówno na meblach, jak i na oknach, kafelkach czy ścianach. Naklejki, które wybrać możemy na http://www.pixteria... więcej

Re: Baterie łazienkowe.

[21/07/2016]

Ja też słyszałem, że Silla to porządna firma i solidne wykonanie. Z tego co przeczytałem to baterie są wykonane z mosiądzu, mają ceramiczną głowice a gwarancja to faktycznie aż 5 lat. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×