Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Konkursy architektoniczne

Budowa Szkoły Podstawowej

Data końca rejestracji: 08/06/2009
Termin składania prac: 14/09/2009
Miasto: Żary
Kraj: Polska

Żary: Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Witosa w Żarach
Numer ogłoszenia: 164272 - 2009; data zamieszczenia: 25.05.2009
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, Rynek 1-5/18, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. (068) 363 43 13, faks (068) 374 38 83.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zary.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Witosa w Żarach.

II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Witosa w Żarach . Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz funkcjonalnej w obrębie wyznaczonego terenu lokalizacji zabudowy w powiązaniu z otoczeniem. Koncepcja powinna uwzględniać założenia programowo-przestrzenne, zawierać rozwiązania architektoniczne zabudowy i zagospodarowania całego obszaru, zawierać rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne obiektu, uwzględniać potrzeby wszystkich potencjalnych użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo, przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych. 1. Obszar opracowania: działka nr 146 o powierzchni 2,6572 ha położona w Żarach przy ul.Witosa. 2. Dla określenia podstawowych rozwiązań architektoniczno - urbanistycznych, funkcjonalnych i związanych z nimi podstawowych decyzji technicznych, opracowanie powinno zawierać: 1) koncepcję architektoniczną projektowanego obiektu(ów). 2) koncepcję planu zagospodarowania terenu obejmującej m.in. usytuowanie obiektu(ów), zieleni, małej architektury, komunikacji, parkingu i dojazdów. 3) wstępną kalkulację kosztów prac projektowych w przypadku realizacji pracy konkursowej oraz wstępną kalkulację prac wykonawczych łącznie z wyposażeniem. 3. Przy opracowaniu koncepcji wymienionych w pkt 1. 1-3 należy uwzględnić zaopatrzenie i wyposażenie obiektu w niezbędne media, sieci i instalacje. 4. Opracowanie koncepcji stanowiącej przedmiot konkursu należy wykonać w oparciu o: 1) Program funkcjonalno-użytkowy obiektu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Dopuszcza się uzasadnione zmiany programowe przy zachowaniu charakterystycznych parametrów, o których mowa w pkt. 3 Części opisowej Programu funkcjonalno - użytkowego. 2) Mapę sytuacyjno - wysokościową, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu, 3) Wizję lokalną na terenie przyszłej inwestycji..

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.22.20.00-0.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnicy konkursu musza spełniać wymagania określone w art. 22 ust.1, pkt. 1-4 Pzp tj. : 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. Uczestnik konkursu - autor (zespół autorski) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzić działalność uprawniającą do wykonania zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych: Uczestnik konkursu - autor (zespół autorski) zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum 1 projekt o zakresie, konstrukcji i kubaturze odpowiadającej przedmiotowi zamówienia udzielanego w trybie z wolej ręki. 3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej oraz zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia: Do realizacji zamówienia Uczestnik - autor (zespół autorski) musi posiadać uprawnienia lub dysponować wykwalifikowanym personelem z uprawnieniami do projektowania o specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Ponadto musi dysponować osobami lub sam posiadać uprawnienia do projektowania o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 4) Posiadają niezbędny potencjał techniczny, 5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki tj. musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art.24. ust.1 i 2 ustawy Pzp). Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w pkt. 1 podlegają wykluczeniu. 2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w rozdziale X. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Uczestnik Konkursu spełnił. 3. W przypadku Uczestników konkursu, którzy wspólnie biorą udział w konkursie: 1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Organizatora, każdy z Uczestników konkursu oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) W odniesieniu do wymagania, dotyczącego sytuacji finansowej, o którym mowa w pkt 1. ppkt. 5) każdy z Uczestników konkursu oddzielnie musi wykazać, że spełnia ten warunek 3) W odniesieniu do wymagań dotyczących warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału kadrowego, potencjału technicznego o których mowa w pkt 1. ppkt. od 2) do 4) muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki, 4) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Uczestników konkursu występujących wspólnie, 5) Uczestników konkursu występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie lub do reprezentowania ich w konkursie oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 6) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. A. walory architektoniczno - urbanistyczne - 50
 • 2. B. walory rozwiązań funkcjonalnych - 30
 • 3. C. ekonomika rozwiązań - 20


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 15.09.2009, godzina 15:00.
 • Miejsce: Regulamin konkursu można pobrać bezpośrednio ze strony www.bip.zary.pl lub w siedzibie Organizatora - Urząd Miejskiw Żarach pok. 27.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 09.06.2009, godzina 13:00.
 • Miejsce: Urząd Miejski w Żarach Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Remontów , pok. Nr 27.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: Składanie prac konkursowych do dnia 15.09.2009 r. do godz. 15:00.
 • Miejsce: Urząd Miejski w Żarach Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Remontów , pok. Nr 27.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: 1. Regulamin konkursu przewiduje trzy nagrody pieniężne w następujących wysokościach: I Nagroda - 20 000PLN (brutto), II Nagroda - 15 000PLN (brutto), III Nagroda - 10 000PLN (brutto). Nie nagrodzonym uczestnikom konkursu przysługuje zwrot kosztów w wysokości 2.000 zł. 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub innego ich podziału w przypadku niezadowalających wyników konkursu. 3. Autorowi (zespołowi autorskiemu) wybranej przez Sąd konkursowy pracy konkursowej może zostać udzielone zamówienie w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67, ust.1 pkt.2) ustawy Pzp po przeprowadzonych negocjacjach, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 4. W przypadku stwierdzenia, przez Sąd Konkursowy, niezadowalającego poziomu prac konkursowych, Zamawiający nie udzieli zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 5. Nagrody pieniężne będą wypłacone zwycięzcom konkursu w terminie nie krótszym niż 15 dni licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu..

Źródło: www.warszawa.sarp.org.pl

Dodano: 28/05/2009
facebook

Aktualności

„Copper and the Home”

[13/04/2018]

Startuje międzynarodowy konkurs dla projektantów i designerów. W tym roku główny nacisk położono na wpływ miedzi na tworzenie zrównoważonej przyszłości. więcej

Obiekt roku w systemach ALUPROF

[13/04/2018]

3 kwietnia 2018 roku wystartowała trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu architektonicznego „Obiekt roku w systemach ALUPROF”. Celem tej edycji jest wybranie najciekawszych budynków, które zaproje... więcej

Re: Maszyny CNC

[23/05/2018]

Masz rację, że tego typu maszyny są niezbędne w wielu przedsiębiorstwach, ale nie zapominaj również o podestach ruchomych, takich jak te http://bozer.pl . To one zapewniają bezpieczeństwo przy prac... więcej

Re: Ekologiczne meble

[23/05/2018]

A co myślicie o meblach prowansalskich? Planuje zakupić stoły i krzesła w stylu takiego sielskiego klimatu :) Ciekawe wzory oferuje http://zapraszamydostolu.com.pl/ Korzystaliście kiedyś z tego skl... więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×