Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Konkursy architektoniczne

Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data końca rejestracji: 28/07/2009
Termin składania prac: 14/09/2009
Miasto: Książenice
Kraj: Polska

Grodzisk Mazowiecki: Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki ZP-341/40/09
Numer ogłoszenia: 114435 - 2009; data zamieszczenia: 17.07.2009
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7555146, faks 022 7555327.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grodzisk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki ZP-341/40/09.

II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki . Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, funkcjonalnej, eksploatacyjnej i estetycznej. Koncepcja powinna uwzględniać założenia programowo-funkcjonalne dla projektu, zawierać rozwiązania architektoniczne zabudowy i zagospodarowania całego obszaru, zawierać rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne obiektu, uwzględniać potrzeby wszystkich potencjalnych użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo, przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych..

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.22.20.00-0.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnicy konkursu musza spełniać wymagania określone w art. 22 ust.1, pkt. 1-4 Pzp tj. : 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. Uczestnik konkursu - autor (zespół autorski) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzić działalność uprawniającą do wykonania zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych. 3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej oraz zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia: Do realizacji zamówienia Uczestnik - autor (zespół autorski) musi posiadać uprawnienia lub dysponować wykwalifikowanym personelem z uprawnieniami do projektowania o specjalności architektonicznej bez ograniczeń. 4) Posiadają niezbędny potencjał techniczny, 5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki tj. 6) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art.24. ust.1 i 2 ustawy Pzp). Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w pkt. 1 podlegają wykluczeniu. 2. Ocena spełnienia w w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w rozdziale X. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w w warunki Uczestnik Konkursu spełnił. 3. W przypadku Uczestników konkursu, którzy wspólnie biorą udział w konkursie: 1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Organizatora, każdy z Uczestników konkursu oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) W odniesieniu do wymagania, dotyczącego sytuacji finansowej, o którym mowa w pkt 1. ppkt. 5) każdy z Uczestników konkursu oddzielnie musi wykazać, że spełnia ten warunek 3) W odniesieniu do wymagań dotyczących warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału kadrowego, potencjału technicznego o których mowa w pkt 1. ppkt. od 2) do 4) muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki, 4) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Uczestników konkursu występujących wspólnie, 5) Uczestników konkursu występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie lub do reprezentowania ich w konkursie oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 6) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 1. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków podmiotowych, uczestnicy konkursu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie, zwanym dalej wnioskiem, winni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie uczestnika konkursu o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, wg załącznika nr 6. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji pracy konkursowej oraz wykonywać zamówienie na prace projektowe udzielone w trybie z wolej ręki wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (posiadanych uprawnieniach), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wg załącznika nr 8. 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - jeśli ma zastosowanie. 5) Dokumenty potwierdzające, że wykazane w załączniku nr 8 osoby posiadają uprawnienia wymagane przez Zamawiającego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego. 6) Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie z dzieła załącznik nr 7..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. Walory architektoniczno - urbanistyczne - 50.00
 • 2. Walory rozwiązań funkcjonalnych - 30.00
 • 3. Ekonomika rozwiązań - 20.00


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 29.07.2009, godzina 13:00.
 • Miejsce: 3.Regulamin konkursu można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Organizatora - Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Urzędu , pok. Nr 206..

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 29.07.2009, godzina 13:00.
 • Miejsce: Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim na Sali Obsługi Mieszkańców w stanowisku ds. informacji..

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: Uczestnicy konkursu składają swoją pracę w nieprzekraczającym terminie do dnia 15.09.2009 r..
 • Miejsce: Urząd Miejski Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A w Sali Obsługi Mieszkańców w stanowisku ds. informacji..

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: I miejsce - 25.000 zł. II miejsce - 15. 000 zł. Wyróżnienia - 10.000 zł..
Dodano: 22/07/2009

Newsletter

facebook

Aktualności

San Francisco House of Music.

[26/10/2016]

The project wants to become an important link between the past and the present of the city.This new space, in addition to the Opera in the War Memorial Opera House, will be a place where new trend... więcej

EXPERIENTIAL BEER GARDEN COMPETITION

[26/10/2016]

Beer has always been a part of human history, from Ancient Egypt (where wages were paid in beer) to Ireland (where beer was the gods’ nectar of immortality), to name but a few examples. więcej

Re: Stres po pierwszej...

[27/10/2016]

Też odczuwam strach przed jazdą, ale mój facet podsunął mi kurs http://szkolajazdysubaru.pl/szkolenia/ . Chyba się na niego wybiorę, aby poczuć się na drodze pewniej. Dla Ciebie również widzę takie... więcej

Asystent Architekta/Gr...

[26/10/2016]

Poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta architekta w młodym zespole. Oferujemy pracę przy ciekawych projektach. Dajemy szansę na rozwój osobisty w wymagającym i profesjonalnym środowisku ze śc... więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×