Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Konkursy architektoniczne

Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data końca rejestracji: 28/07/2009
Termin składania prac: 14/09/2009
Miasto: Książenice
Kraj: Polska

Grodzisk Mazowiecki: Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki ZP-341/40/09
Numer ogłoszenia: 114435 - 2009; data zamieszczenia: 17.07.2009
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7555146, faks 022 7555327.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grodzisk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki ZP-341/40/09.

II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki . Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, funkcjonalnej, eksploatacyjnej i estetycznej. Koncepcja powinna uwzględniać założenia programowo-funkcjonalne dla projektu, zawierać rozwiązania architektoniczne zabudowy i zagospodarowania całego obszaru, zawierać rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne obiektu, uwzględniać potrzeby wszystkich potencjalnych użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo, przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych..

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.22.20.00-0.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnicy konkursu musza spełniać wymagania określone w art. 22 ust.1, pkt. 1-4 Pzp tj. : 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. Uczestnik konkursu - autor (zespół autorski) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzić działalność uprawniającą do wykonania zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych. 3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej oraz zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia: Do realizacji zamówienia Uczestnik - autor (zespół autorski) musi posiadać uprawnienia lub dysponować wykwalifikowanym personelem z uprawnieniami do projektowania o specjalności architektonicznej bez ograniczeń. 4) Posiadają niezbędny potencjał techniczny, 5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na prace projektowe udzielanego w trybie z wolej ręki tj. 6) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art.24. ust.1 i 2 ustawy Pzp). Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w pkt. 1 podlegają wykluczeniu. 2. Ocena spełnienia w w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w rozdziale X. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w w warunki Uczestnik Konkursu spełnił. 3. W przypadku Uczestników konkursu, którzy wspólnie biorą udział w konkursie: 1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Organizatora, każdy z Uczestników konkursu oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) W odniesieniu do wymagania, dotyczącego sytuacji finansowej, o którym mowa w pkt 1. ppkt. 5) każdy z Uczestników konkursu oddzielnie musi wykazać, że spełnia ten warunek 3) W odniesieniu do wymagań dotyczących warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału kadrowego, potencjału technicznego o których mowa w pkt 1. ppkt. od 2) do 4) muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki, 4) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Uczestników konkursu występujących wspólnie, 5) Uczestników konkursu występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie lub do reprezentowania ich w konkursie oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 6) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 1. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków podmiotowych, uczestnicy konkursu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie, zwanym dalej wnioskiem, winni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie uczestnika konkursu o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, wg załącznika nr 6. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji pracy konkursowej oraz wykonywać zamówienie na prace projektowe udzielone w trybie z wolej ręki wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (posiadanych uprawnieniach), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wg załącznika nr 8. 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - jeśli ma zastosowanie. 5) Dokumenty potwierdzające, że wykazane w załączniku nr 8 osoby posiadają uprawnienia wymagane przez Zamawiającego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego. 6) Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie z dzieła załącznik nr 7..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. Walory architektoniczno - urbanistyczne - 50.00
 • 2. Walory rozwiązań funkcjonalnych - 30.00
 • 3. Ekonomika rozwiązań - 20.00


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 29.07.2009, godzina 13:00.
 • Miejsce: 3.Regulamin konkursu można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Organizatora - Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Urzędu , pok. Nr 206..

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 29.07.2009, godzina 13:00.
 • Miejsce: Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim na Sali Obsługi Mieszkańców w stanowisku ds. informacji..

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: Uczestnicy konkursu składają swoją pracę w nieprzekraczającym terminie do dnia 15.09.2009 r..
 • Miejsce: Urząd Miejski Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A w Sali Obsługi Mieszkańców w stanowisku ds. informacji..

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: I miejsce - 25.000 zł. II miejsce - 15. 000 zł. Wyróżnienia - 10.000 zł..
Dodano: 22/07/2009
facebook

Aktualności

„Copper and the Home”

[13/04/2018]

Startuje międzynarodowy konkurs dla projektantów i designerów. W tym roku główny nacisk położono na wpływ miedzi na tworzenie zrównoważonej przyszłości. więcej

Obiekt roku w systemach ALUPROF

[13/04/2018]

3 kwietnia 2018 roku wystartowała trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu architektonicznego „Obiekt roku w systemach ALUPROF”. Celem tej edycji jest wybranie najciekawszych budynków, które zaproje... więcej

Re: Maszyny CNC

[23/05/2018]

Masz rację, że tego typu maszyny są niezbędne w wielu przedsiębiorstwach, ale nie zapominaj również o podestach ruchomych, takich jak te http://bozer.pl . To one zapewniają bezpieczeństwo przy prac... więcej

Re: Ekologiczne meble

[23/05/2018]

A co myślicie o meblach prowansalskich? Planuje zakupić stoły i krzesła w stylu takiego sielskiego klimatu :) Ciekawe wzory oferuje http://zapraszamydostolu.com.pl/ Korzystaliście kiedyś z tego skl... więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×